Ochrana osobních údajů a cookies
Tato webová stránka používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.Další informaceV pořádku

Obchodní podmínky

5xKUCHYŇSKÁ STUDIAPOPTEJTE KUCHYŇJEŠTĚ DNES!
Německé kuchyněMáme vaši vysněnou kuchyňZáruka 5 let na kuchyněZáruka 7 let na skříněPlánování a konzultaceVýroba kuchyníVestavné spotřebiče

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Dodavatele vydané ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen VOP) blíže definuji a vysvětlují některé pojmy a jsou nedílnou součástí Smlouvy o dodání kuchyňského setu na míru.A. Všeobecné smluvní podmínkyI. Předmět smlouvy

1.Dodavatel a zákazník uzavřeli dle § 1746 odst. 2 ve spojení s § 1725 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), vědomi si specifik výroby a dodání kuchyňského setu, Smlouvu o dodání kuchyňského setu na míru (dále jen smlouva).
2.Předmětem smlouvy je:
 • dodání kuchyňského nábytku včetně montáže;
 • dodání doplňků tvořících součást nebo příslušenství kuchyňského nábytku a jejich instalace;
 • dodání a zapojení domácích spotřebičů, jsou-li dodávány Dodavatelem, vyjma zapojení plynových spotřebičů,
a to vše na základě objednávky Zákazníka, podrobně specifikované v příloze č. 1 smlouvy včetně vyčíslení ceny služeb spojených se zakázkou a technické dokumentace (např. grafické návrhy, vizualizace, půdorysy, nárysy, nákresy apod.), které jsou nedílnou přílohou a součástí smlouvy (dále jen „Kuchyňský set“).
3.Předmětem dodání Kuchyňského setu nejsou plnění, služby a výkony neuvedené ve smlouvě a jejích přílohách. Práce a náklady specifikace Kuchyňského setu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je Zákazník, nebo pokud byly dodatečně mezi účastníky smlouvy odsouhlaseny a objednány.
4.Grafický návrh je pouze ilustrační podklad pro prezentaci Zákazníkovi a montáž Kuchyňského setu a v některých detailech nemusí odpovídat skutečnému stavu.

II. Zaměření na místě

1.Dodavatel provede zaměření na místě daném pro montáž kuchyňského setu. Zákazník se zavazuje zpřístupnit prostory pro zaměření do 5ti pracovních dnů ode dne podepsání smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak (na pokyn Zákazníka). V případě, kdy Zákazník nezpřístupní prostory, se prodlužuje termín dodání o dobu, po kterou Zákazník nezpřístupnil prostor pro zaměření, minimálně o 1 kalendářní týden.
2.Pokud Dodavatel zaměřil prostor pro umístění a montáž Kuchyňského setu, odpovídá za přesnost v návaznosti mezi rozměry objednaného Kuchyňského setu a prostorem pro montáž. V opačném případě nenese Dodavatel odpovědnost za vady Kuchyňského setu spočívající v nepřesnosti v návaznosti mezi rozměry objednaného Kuchyňského setu a prostorem pro montáž. Vždy se přihlédne k půdorysu prostor, který je v případě neprovedení zaměření Dodavatelem povinnou přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

III. Dodací lhůty

1.Kuchyňský set bude Dodavatelem dodán Zákazníkovi ve lhůtě určené počtem kalendářních týdnů ode dne uzavření smlouvy. Dodací lhůta stanovená v kalendářních týdnech počíná běžet od prvního dne kalendářního týdne následujícího po kalendářním týdnu, v kterém byla uzavřena smlouva anebo byl stanoven jako rozhodující pro počítání času (rozhodné datum), podle toho, co nastane později. Rozhodným datem je datum splnění všech podmínek pro zadání kuchyňského setu do výroby ze strany Zákazníka. Podmínky pro zadání kuchyňského setu do výroby jsou:
 • příjem zálohy na účet Dodavatele (viz čl. IV odst. 2);
 • zaměření prostoru pro montáž kuchyňského setu (viz čl. II odst. 1);
 • dodání specifikace vestavných spotřebičů (viz čl. III odst. 5).
2.Pro stanovení dodací lhůty Kuchyňského setu se vychází z maximálních dodacích lhůt pro dodání jednotlivých součástí a příslušenství Kuchyňského setu a maximální dodací lhůta Kuchyňského setu je určena dle nejdelší z těchto lhůt.
3.Dodací lhůta pro dodání Kuchyňského setu je Dodavatelem splněna včas, pakliže Dodavatel informuje Zákazníka před uplynutím dodací lhůty připravenost splnit svůj závazek oznámením konkrétního termínu dodání Kuchyňského setu a jeho montáže v místě dodání způsobem uvedeným v čl. V. odst. 2.
4.Pokud je součástí dodávky Kuchyňského setu tzv. alternativní pracovní deska (kámen, konglomerovaný kámen, akrylát, skleněná pracovní deska apod.) smluvní strany si ujednávají možnost částečného plnění dodáním Kuchyňského setu bez alternativní pracovní desky. Pro dodávku alternativní pracovní desky a tímto i kompletaci dodání a montáže Kuchyňského setu si smluvní strany sjednávají prodloužení dodací lhůty o dobu nezbytně nutnou k dodání alternativní pracovní desky, tj. až 4 kalendářní týdny od zaměření pracovní desky/skleněného obkladu, které se provádí po montáži Kuchyňského setu.
5.V případě, že Zákazník žádá instalaci vlastních vestavných spotřebičů do Kuchyňského setu, je povinen poskytnout Dodavateli informace o těchto vestavných spotřebičích (značka, typové označení, artiklové číslo, případně výkresová dokumentace) k datu podpisu smlouvy, nejpozději však v termínu zaplacení první zálohy. Pokud bude dodáno později, bere Zákazník na vědomí, že se termín dodání Kuchyňského setu posouvá o dobu řádného předání těchto informací. Termín dodání Kuchyňského setu se prodlužuje stejným způsobem i v případě, že Zákazník neobjednal od Dodavatele vestavné spotřebiče před zaplacením první zálohy.

IV. Cena

1.Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli cenu za Kuchyňský set ve sjednané celkové výši včetně DPH. DPH je stanoveno dle příslušné sazby zákona o DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení ceny kuchyňského setu v případě změny sazby DPH stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2.Zákazník uhradí Dodavateli celkovou cenu za Kuchyňský set formou záloh a doplatku. Záloha č.1 je splatná v den podpisu smlouvy v hotovosti nebo platební kartou. Při platbě bankovním převodem je záloha splatná do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě, že je Zákazník s platbou zálohy v prodlení, termín dodání se posouvá o dobu prodlení s úhradou zálohy (tj. připsáním zálohy na účet Dodavatele). Záloha č.2 je splatný 10 pracovních dnů před smluveným termínem dodání nábytkové části kuchyňského setu. Platba může být provedena bankovním převodem na účet, platební kartou v kuchyňském studiu Dodavatele nebo složením hotovosti v kuchyňském studiu Dodavatele. V případě, že je platba doplatku zpožděna, posouvá se termín dodání kuchyňského setu o dobu zpoždění.
3.V případě platby převodem na bankovní účet se dnem úhrady ceny Kuchyňského setu rozumí den připsání částky na účet Dodavatele.
4.Pokud Zákazník uzavře v souvislosti se smlouvou úvěrovou smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu s třetí osobou (dále jen „Splátková společnost“), neplatí pro zaplacení ceny ustanovení čl. IV. odst. 2, ale příslušná ustanovení smlouvy uzavřené se Splátkovou společností.
5.Dodavatel není povinen dodat Kuchyňský set Zákazníkovi, pokud Zákazník neuhradí Dodavateli zálohu či doplatek Kuchyně dle čl. IV. odst. 2.
6.V případě, že Zákazník před uzavřením smlouvy prohlásil, že Kuchyňský set bude instalován do objektu, který splňuje požadavky dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a toto jeho prohlášení se ukáže nepravdivým, bude cena za Kuchyňský set uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy zvýšena o částku odpovídající rozdílu mezi cenou za Kuchyňský set se sníženou sazbou DPH a cenou za Kuchyňský set se základní sazbou DPH. Toto prohlášení je nedílnou součástí smlouvy.

V. Povinnosti smluvních stran

1.Zákazník je povinen na vlastní odpovědnost a náklady:
 • zabezpečit vyhovující elektroinstalaci, plynoinstalaci a vodoinstalaci dle nákresu od Dodavatele, které odpovídají platným ČSN;
 • zajistit instalaci nosných výztuh u nenosných zdí v souladu s technickými výkresy Dodavatele;
 • zajistit stavební připravenost místa dodání a pracovní podmínky pro montáž Kuchyňského setu (přívod elektřiny, temperování prostor apod.) ve smyslu Všeobecných dodacích podmínek Dodavatele a zároveň předat Dodavateli místo dodání ve způsobilém stavu (např. beze zbytků stavebních materiálů apod.).
2.Konkrétní termín dodání Kuchyňského setu a jeho montáž se Dodavatel zavazuje oznámit Zákazníkovi nejméně pět (5) kalendářních dnů před plánovaným dnem montáže. Pakliže Zákazník tento konkrétní termín oznámený Dodavatelem z jakýchkoliv důvodů odmítne anebo montáž Dodavateli neumožní, má se zato, že Dodavatel není v prodlení s plněním závazku dodání Kuchyňského setu. Účastníci smlouvy si sjednají jiný vhodný termín dodání a montáže Kuchyňského setu.
3.Zákazník je povinen:
 • poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou ke splnění jeho závazků dle této smlouvy, zjm. možnost připojení k odběru elektřiny a vody pro potřeby montáže;
 • neprovádět jiné stavební práce během doby přípravy a realizace montáže Kuchyňského setu, které by svým charakterem mohly narušit, ztížit či zpomalit montážní práce Dodavatele.
4.V případě nesplnění těchto povinností součinnosti ze strany Zákazníka dle čl. V. odst. 1 a 3 není Dodavatel v prodlení s dodáním Kuchyňského setu.
5.Po vstupu Dodavatele do místa dodání Kuchyňského setu je tento povinen prostor protokolárně převzít a provést dokumentaci stavu před zahájením montážních prací. Dodavatel může situaci na místě se souhlasem Zákazníka podrobně zdokumentovat, vč. fotografií apod.
6.V případě zjištění nevhodných prostor (vlhko, plísně, stavební a jiné technické nedostatky prostor) Dodavatelem, je jeho povinností na tyto skutečnosti upozornit. Zároveň se uplatní čl. VII. odst. 5.

VI. Montážní list

1.O dodání Kuchyňského setu bude mezi účastníky sepsán Montážní list podepsaný oběma účastníky smlouvy.
2.Dodavatel je povinen předat Kuchyňský set Zákazníkovi na základě Montážního listu, z něhož plyne, že Kuchyňský set byl předán bez vad anebo s vadami. V Montážním listu Zákazník uvede, jaké konkrétní vady a nedodělky nadále na Kuchyňském setu shledává.
3.Zákazník se zavazuje Kuchyňský set převzít a Montážní list podepsat, pokud je Kuchyňský set ve funkčním stavu.
4.Kuchyňský set je ve funkčním stavu, i když byl dodán s vadami, které však nebrání řádnému užívání Kuchyňského setu. Kuchyňský set lze řádně užívat, má-li současně:
 • funkční dřez, baterii,
 • dodané a zapojené elektrospotřebiče (varná deska a lednice), jsou-li součástí předmětu smlouvy,
 • zkompletované pracovní desky včetně namontovaných veškerých korpusů (nosných konstrukcí skříní)
5.Zákazník bere na vědomí, že při dodávce tzv. alternativní pracovní desky (kámen, konglomerovaný kámen, akrylát či skleněná pracovní deska) není možné souběžně s dodáním kuchyňského nábytku zprovoznit dřez, baterii a varný panel. Zprovoznění těchto součástí Kuchyňského setu bude realizováno souběžně s dodáním takové pracovní desky.
6.Zákazník je povinen Kuchyňský set převzít, pokud Kuchyňský set vykazuje pouze drobné vady a nedodělky nebránící v řádném užívání Kuchyňského setu.
7.Odmítne-li Zákazník Montážní list bezdůvodně podepsat, má se za to, že Kuchyňský set byl dodán dnem uvedeným v Montážním listu a od tohoto dne je Zákazník v prodlení s jeho převzetím. Po tuto dobu není Dodavatel v prodlení se splněním svého závazku.
8.Pokud Zákazník nepřipravil místo dodání a pracovní podmínky pro montáž a dojde k marnému výjezdu montážní čety, je Dodavatel oprávněn účtovat za tento marný výjezd Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč.

VII. Odpovědnost za vady

1.Kuchyňský set vyžaduje při používání přiměřenou péči a je třeba dodržovat uvedené postupy. Součástí dodaného Kuchyňského setu a této smlouvy je „Návod k údržbě kuchyňského setu“. Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s Návodem k údržbě kuchyňského setu, a rovněž, že byl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, včetně podmínek uplatnění reklamace a o provádění záručních oprav.
2.Zákazník je povinen oznámit Dodavateli vadu Kuchyňského setu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
3.Záruční doba Dodavatele činí:
 • dvacet čtyři (24) měsíců na kuchyňský nábytek, doplňky a spotřebiče, nebylo-li sjednáno jinak;
 • šedesát (60) měsíců na zásuvky, kontejnery a panty osazené v kuchyňském nábytku, a to není-li záruční doba stanovena jinak originálem záručního listu konkrétního dodaného výrobku (např. baterie, dřezy, spotřebiče atd.).
 • Běh záruční lhůty začíná dnem předání Kuchyňského setu Zákazníkovi.
4.Veškeré spotřebiče jsou určeny k používání v domácnosti. Jiný způsob použití má za následek zánik záruky.
5.Dodavatel neodpovídá za vady Kuchyňského setu, které jsou způsobeny:
 • nesprávným používáním Kuchyňského setu Zákazníkem;
 • poškozením Kuchyňského setu Zákazníkem nebo třetí osobou po dodání Kuchyňského setu Zákazníkovi;
 • umístěním Kuchyňského setu do nevhodných prostor (vlhko, plísně, stavební a jiné technické nedostatky), které mohou mít negativní vliv na technický stav Kuchyňského setu, pokud Dodavatel Zákazníka na tuto skutečnost upozornil;
 • použitím nesprávných technických podkladů a informací poskytnutých Dodavateli ze strany Zákazníka;
 • způsobené nerovností stěn a podlah v místě instalace Kuchyňského setu.
6.Dodavatel nenese odpovědnost za trvání záručních práv či odpovědnost za škody:
 • způsobené montáží a provozem výrobků, které nejsou součástí Kuchyňského setu a nebyla smluvními stranami písemně dohodnuta jejich instalace a zapojení;
 • pokud Zákazník použije na odstranění reklamovaných vad třetí osobu bez předchozí dohody s Dodavatelem. V tomto případě nemá Zákazník nárok na proplacení nákladů spojených s odstraněním vad třetí osobou;
 • způsobených Zákazníkem při svévolném vybalování jednotlivých dílů, součástí a výrobků z originálních obalů např. před příchodem montážních techniků Dodavatele.

VIII. Reklamace

1.Zákazník je povinen v reklamaci přesně a jasně uvést, jaké vady reklamuje a jaký nárok uplatňuje.
2.Zákazník oznámí případné vady Dodavateli vyplněním formuláře Reklamační list, jehož vzor byl Zákazníku předán při podpisu smlouvy. Vyplněný Reklamační list zašle zákazník na e-mailovou adresu reklamace@lightstyle.cz nebo předá osobně návrháři v kuchyňském studiu, tj. na adrese provozovny uvedené v záhlaví této smlouvy.
3.Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními §2099 a násl. OZ, dále § 2165 až 2174 OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4.Dodavatel a Zákazník si sjednávají lhůtu k vyřízení reklamace vad Kuchyňského setu v délce čtyřicet pět (45) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud jde o složitější vadu anebo problém způsobený subdodavateli Dodavatele.

IX. Sankce za porušení smlouvy Dodavatelem

1.Pokud Dodavatel bude v prodlení s dodáním funkčního Kuchyňského setu dle smlouvy, je povinen zaplatit Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny kuchyňského nábytku vč. DPH za každý den prodlení, maximálně však 5% z jeho ceny bez DPH.
2.V případě prodlení Zákazníka s poskytnutím součinnosti dle čl. V. (posunutí termínu montáže Kuchyňského setu o více jak 20 dnů od stanoveného termínu) je Zákazník povinen zaplatit náklady na uskladnění zakázky ve výši 200,- Kč za každý den prodlení ode dne sjednaného termínu dodání Kuchyňského setu sděleného Dodavatelem Zákazníkovi dle čl. V. odst. 2.

X. Další ujednání

1.V případě prodlení Zákazníka s úhradou první části (zálohy) ceny Kuchyňského setu delším než třicet (30) dnů je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě je Zákazník povinen uhradit Dodavateli projektovou dokumentaci (tj. grafické návrhy, vizualizace, půdorysy, nárysy, nákresy, instalace apod.) v ceně 20.000,- Kč bez DPH. Tato částka je splatná do 5 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
2.Dnem prodlení s úhradou zbývající části ceny Kuchyňského setu nebo dnem prodlení s poskytnutím součinnosti přechází na Zákazníka nebezpečí škody na Kuchyňském setu.
3.Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou zbývající části ceny (doplatku) Kuchyňského setu nebo s poskytnutím součinnosti dle čl. V této smlouvy delším než tři (3) měsíce se účastníci dohodli, že uplynutím tří (3) měsíců ode dne, kdy se Zákazník dostane do prodlení, zaniká závazek Dodavatele dodat Zákazníkovi Kuchyňský set dle smlouvy a Dodavatel je oprávněn Kuchyňský set zpeněžit. O zamýšleném zpeněžení Kuchyňského setu je Dodavatel povinen předem Zákazníka informovat. Do čtrnácti (14) dní ode dne zpeněžení Kuchyňského setu je Dodavatel povinen vrátit Zákazníkovi jím uhrazenou cenu Kuchyňského setu nebo její část po odečtení rozdílu mezi cenou za Kuchyňský set dle této smlouvy bez hodnoty montáže a částkou, kterou Dodavatel za zpeněžení Kuchyňského setu obdržel.
4.Pokud Dodavatel Kuchyňský set nezpeněží ani do čtyř měsíců ode dne vzniku tohoto svého práva dle čl. X. odst. 3, je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli veškeré jeho náklady, které vynaložil na Kuchyňský set a dále skladné ve výši 200,- Kč denně za dobu sedmi měsíců.

XI. Poskytnutí informací

1.Zákazník podpisem smlouvy uděluje Dodavateli souhlas se zařazením jím uvedených údajů, tj. jména a příjmení, adresy, telefonu a e-mailu, do databáze Dodavatele a s jejich zpracováním.
2.Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům.
3.Osobní údaje budou zpracovány k obchodním a marketingovým potřebám Dodavatele, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i k zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zejména formou e-mailu a SMS zpráv.

XII. Závěrečná ustanovení

1.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva zcela nahrazuje jakákoliv předchozí ujednání učiněná mezi účastníky v jakékoliv formě. Ujednání ve smlouvě mají přednost před obsahem VOP.
2.Zákazník není oprávněn po uzavření smlouvy jednostranně měnit jakékoli specifikace Kuchyňského setu, jakákoli změna musí být písemně odsouhlasena Dodavatelem dodatkem smlouvy. Veškerá autorská práva k vypracovaným architektonickým, návrhářským a designérským návrhům, koncepcím, projektům, řešením, modelům, ukázkám, zobrazením či vzorům zůstávají vyhrazena Dodavateli. Zákazník není oprávněn je poskytnout třetí osobě ani je užít k jakýmkoli jiným účelům než za účelem splnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
3.Změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.
4.V dalším se použijí na smluvní vztah účastníků ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ).
5.Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Zákazník a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.


B. Technické specifikace

1.Není-li mezi Zákazníkem a Dodavatelem písemně sjednáno jinak, platí skutečnosti uvedené v přílohách Smlouvy, popřípadě informace uvedené v technickém prodejním katalogu výrobce kuchyňského nábytku.
2.Dodavatel dodává kuchyňský set v množství, jakosti a provedení odpovídající kvalitativním standardům a úrovni vzorků vystavených na prodejně a dále v sestavě uvedené dle odsouhlaseného nákresu projektu.
3.Vzorkem se rozumí: vzorky dvířek, úchytek, skel, ABS hran, vzorníky pracovních desek, laminátů a PVC fólií jednotlivých výrobců. Zákazník bere na vědomí, že dodaný kuchyňský set může vykazovat odlišnosti od Dodavatelem předložených vzorků, a to v důsledku stárnutí, působením slunečního záření, změnami v technologii výroby či výřezem části plochy na dekoru použitém ve vzorkovníku.
4.Vnitřní strana foliovaných dveří je u některých typů kuchyňských linek bílá. Standardní korpusy jsou zvenku a zevnitř bílé, vyrobené z laminované dřevotřískové desky. Viditelné boky se určují v objednávce, otevřené a prosklené skříňky jsou vždy v barvě, výjimku však tvoří prosklené skříňky se sklem s neprůhlednou výplní, které jsou zevnitř bílé.
5.Imitace struktury na fóliových dveřích je u zásuvek a kontejnerů určena typem dveří, není-li písemnou dohodou Dodavatele a Zákazníka určeno jinak.
6.Dveře, hrany a ABS hrany nemusí mít zcela stejnou barvu jako lamino-třísková deska použitá na korpusy či krycí desky.
7.Dodavatel nezaručuje:
 • u dvířek a dílců kuchyňské sestavy vyrobených z masivního dřeva nebo dýhy, jednotnost barvy a kresby v ploše, a to v důsledku vlastností přírodního materiálu.
 • u dvířek s imitací struktury dřeva a u masivních či dýhovaných dvířek návaznost let na sousedních čílkách a dvířkách kuchyňské sestavy.


C. Stavební připravenost

1.Stavební připraveností se má na mysli takový stav místa k instalaci a montáži Kuchyňského setu, které nebrání Dodavateli v řádném a včasném provedení montáže a předání Kuchyňského setu ve funkčním stavu, a tedy způsobilém k řádnému užívání.
2.Dodavatel poskytne Zákazníkovi nákres instalací jako součást vizualizací a grafického provedení Kuchyňského setu v přílohách smlouvy. Je v zájmu Zákazníka vyžádat si tyto nákresy instalací. Dodavatel neodpovídá za náklady vzniklé dodatečnou úpravou jak vizualizací, tak instalací.
3.Zákazník je povinen v rámci stavební připravenosti zajistit, aby veškeré instalační rozvody byly vždy zakončeny patřičným elementem pro připojení spotřebičů nebo doplňků takto:
 • přívody vody pro baterii musí mít ventily se sítkem, tzv. roháčky o rozměru 1/2’’x3/8’’, přívod vody pro myčku nebo pračku musí být osazen pračkovým ventilem o rozměru 1/2’’x3/4’’;
 • odpadové potrubí musí mít (průměr) Ø 50 mm a jeho ústí musí být osazeno gumovou těsnící vložkou;
 • všechny zásuvky a vypínače (elektrorozvody) musí být osazeny elementy pro ně určené, tzn. tlačítky vypínačů a kryty zásuvek. Volné kabely, např. pro připojení bodovek, zářivek, digestoří, sporáků atp. musí být chráněny svorkovnicí (tzv. „čokoládou“);
 • přívodní plynové potrubí musí být v místnosti zakončeno kulovým plynovým ventilem.
4.Dodavatel neprovede montáž a uchycení:
 • skříní na příčky nenosných konstrukcí, které nezaručují bezpečnou únosnost zavěšených skříněk (např. umakartová jádra, sádrokartonové nebo heraklitové příčky apod.);
 • skříní na stěny bez nosných výztuh v souladu s technickými výkresy Dodavatele;
 • ostrůvkových odsavačů par na sádrokartonový strop či podhledy;
 • pokud nejsou vývody instalací vody, elektro a plynu umístěny v souladu s technickými výkresy Dodavatele.
5.Zákazník rovněž odpovídá za umístění instalací tažených uvnitř zdí. Elektroinstalace nesmí být v místě umístění digestoře přivedena svisle. Ve výšce horních skříní nesmí být elektroinstalace vedena vodorovně do 5 cm od hrany horních skříní. Dodavatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené vrtáním.
6.Pokud Zákazník nezajistí odpovídající stavební přípravu prostor, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Zákazníka písemně upozornit. V případě, že Zákazník na provedení montáže i přes upozornění trvá, je Dodavatel oprávněn montáž odmítnout a odstoupit od smlouvy.
7.V tomto případě, pokud nebude dohodnuto jinak, jednotlivé položky budou prodány Zákazníkovi bez montáže v základní sazbě DPH a zároveň Dodavatel odečte hodnotu montáže tohoto spotřebiče anebo poměrnou hodnotu montáže kuchyňských dílů.


D. Montáž

1.V případě dodávky Kuchyňský set – kuchyňské linky s montáží Dodavatel zajistí instalaci prostřednictvím odborné firmy.
2.Montáž obvykle zahrnuje ustavení spodních skříněk, zavěšení horních skříněk, připevnění pracovních desek, lišt a polic, montáž úchytek, osazení a připevnění doplňků zahrnutých v kalkulaci zakázky a smlouvě (dřez, baterie, osvětlení, drátěný program apod.), a dále osazení a připojení spotřebičů zahrnutých v kalkulaci a smlouvě. Součástí dodávky montáže je i drobný montážní materiál (spojovací materiál, hmoždinky apod.).
3.Není-li smluvními stranami výslovně ve smlouvě dohodnuto jinak, nejsou předmětem plnění Dodavatele zejména, nikoli však výlučně, práce elektrikáře, zedníka, štukatéra, malíře, instalatéra, práce s výtahem, kladkou, jeřábem, sekání, tesání, zarovnávání a čištění podlah či úklid před montáží.
4.Nebylo-li výslovně dohodnuto smluvními stranami jinak, montáž rovněž nezahrnuje:
 • připevnění prvků a položek dodaných nebo zakoupených Zákazníkem;
 • atypické nebo nadstandardní úpravy, drobné technické úpravy apod.;
 • zapojení spotřebičů, které nejsou součástí kalkulace a smlouvy;
 • materiál, který je potřeba v případě, že Zákazník nezajistil požadované instalace.
5.Dodavatel, pokud není držitelem odpovídacího oprávnění, nepřipojuje plynové spotřebiče.
6.Pokud Zákazník požaduje služby, plnění a úpravy předmětu Kuchyňského setu nad rámec montáže, které nejsou výslovně zahrnuty v kalkulaci, je třeba mezi Zákazníkem a Dodavatelem sjednat úhradu za tyto práce a úhradu nákladů za tento materiál a případně jeho dopravu.
7.Zákazník je rovněž povinen zajistit na svůj náklad další materiál, který není zahrnut v plnění montáže, avšak je nezbytný k dokončení montáže Kuchyňského setu (např. ventily pro připojení baterie a myčky, přívodní kabely, zásuvky, vypínače apod.).
8.U dodávek žulových pracovních desek či pracovních desek z materiálu konglomerovaný kámen jsou pracovní desky odsazeny od zdi max. o 5 mm.
9.Montáž závěsných skříní je standardně prováděna pouze na nosné konstrukce, kterými se rozumí cihla, dutá cihla, porotherm, pěnosilikátové tvárnice - např. Hebel, Ytong min. tl. 7 cm, beton.
LightStyle s.r.o.
Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 016 60 977
DIČ:CZ 016 60 977
Spisová značka: C 209829 Městský soud v Praze 

PrahaŽitenická 871/7, Praha 9 - Prosek
PrahaŽitenická 871/1, Praha 9 - Prosek
PrahaU Hostavického potoka 830/24, Praha 14
České BudějoviceRudolfovská 1817/2, České Budějovice
České BudějovicePřemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice
BratislavaHrachová 14/C, Bratislava
Instagram   Elektrocz.com
© 2021 Lightstyle s.r.o.